نظرتان چیست از همین امشب ترکیه بشویم – بهارستان جوان