درباره ما – بهارستان جوان

ماهنامه فرهنگی اجتماعی بهارستان جوان

گستره توزیع: استان اصفهان

هیئت تحریریه:

  • حجت اله ایوبی زاده
  • مرضیه جدیدی
  • صادق کاظمی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

  • سید رسول هاتفی زاده